Naše motto::: Úvod
:: História
:: Služby
:: Oznamy
:: Významné udalosti
:: Prijímanie občanov
:: Dokumenty
:: COVID-19
:: Verejné obstarávanie
:: Informácia o voľných pracovných miestach
:: Ochrana osobných údajov

Zverejňovanie dokumentov ZPS
:: Zmluvy
:: Objednavky
:: Faktúry

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Archív
:: Register zmluv - archiv


388126. vizited

Informacia miesta

Untitled Document

Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety
Hlavná 87, 045 01 Moldava nad Bodvou

 

Výberové konanie na funkciu vedúceho zamestnanca

Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety v Moldave nad Bodvou v súlade s § 5 ods.l zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca:
koordinátorka - vedúca ošetrovateľského úseku

Miesto výkonu práce: Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety
Hlavná 87, 045 01 Moldava nad Bodvou
Predpokladaný termín nástupu: 01.01.2018
Stručná charakteristika pracovného miesta:

 1. špecializovaná ošetrovateľská starostlivosť poskytovaná metódou ošetrovateľského procesu a samostatné ošetrovateľské výkony podľa ordinácie lekára na lôžkovom oddelení v zariadení sociálnych služieb vykonávané sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore;
 2. organizovanie, koordinovanie a kontrola ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb.

Požadované kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov :

 1. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo;
 2. päťročná odborná prax;
 3. odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností:

- sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite;
- sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva;
-sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii.

Ďalšie požiadavky:

 1. osobnostné a morálne predpoklady v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z.z.;
 2. zdravotná spôsobilosť podľa § 3 ods. 1 písm. d) zákona č. 552/2003 Z.z.;
 3. organizačné a riadiace schopnosti;
 4. znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet).

Požadované doklady:

 1. prihláška do výberového konania s písomným súhlasom na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2003 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov;
 2. štruktúrovaný životopis;
 3. overená kópia dokladu o vzdelaní a získaní odbornej spôsobilosti;
 4. lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu profesie nie staršie ako 3 mesiace;
 5. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace;
 6. doklad o dĺžke výkonu odbornej činnosti.

Dátum a miesto podania žiadosti:
Prihlášku a požadované doklady na zaradenie do výberového konania je potrebné doručiť do 12.00 hod. dňa 08.12.2017 na adresu:
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety, Hlavná 87, 045 01 Moldava nad Bodvou v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa a označením: Výberové konanie - neotvárať!

Požadované doklady do výberového konania musia byť podpísané vlastnoručným podpisom. V prípade ich zaslania emailom na adresu: ddmoldava@stonline.sk musia byť podpísané a naskenované.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
Uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady bude miesto a termín výberového konania oznámený najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

V Moldave nad Bodvou, dňa 13.11.2017

Mgr. Antónia Sopková
riaditeľka zariadenia

Zverejnené dňa 15.11.2017


Výberové konanie neúspešné - do výberového konania sa neprihlásil žiadny uchádzač spĺňajúci požadované kvalifikačné predpoklady.
VK predĺžené do 15.00 hod. dňa 21.12.2017.