Naše motto::: Úvod
:: História
:: Služby
:: Kultúrne aktivity
:: Významné udalosti
:: Prijímanie občanov
:: Dokumenty
:: Verejné obstarávanie
:: Informácia o voľných pracovných miestach

Zverejňovanie dokumentov ZPS
:: Zmluvy - 2018
:: Objednavky
:: Faktúry

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Kultúrne podujatia
:: Foto - galéria
:: Odpustová slávnosť
:: Vianoce 2009
:: Oslava narodenín
:: Fašiangy 2011
:: Výlet - Budimír
:: Fašiangy 2012
:: Majáles 2012
:: Výlet 2012
:: Fašiangy 2013
:: Majáles 2013
:: Odkaz Biblie 2013
:: Oslava 90. narodenin
:: Výlet - Jasov
:: Fašiangy 2014
:: Majáles 2014
:: Stos 2014
:: Akcie 2014
:: Oslavy 2014
:: Dvor ZPS
:: Oslavy 80.narodenín
:: Majáles 2015
:: Návšteva gen.konzula
:: Výlet - D.kupele

Archív
:: Register zmluv - 2011
:: Register zmluv - 2012
:: Register zmlúv - 2013
:: Register zmluv - 2014
:: Register zmluv - 2015
:: Register zmluv - 2016
:: Register zmluv - 2017


153090. vizited

Kultúrne aktivity

Kultúrne aktivity - dom dochodcov- Moldava nad Bodvou
Kultúrne aktivity domova dôchodcov Sv. Alžbety v roku 2011


Február

◊ Začiatkom februára pracovníci zdravotného úseku zorganizovali fašiangový maškarný ples. Spolu s pracovníčkami- dobrovoľníčkami pripravili našim klientom rôzne masky. Masky si obliekli aj zamestnanci DD a zabávali sa spolu s klientmi. Krátka ukážka z tohto maškarného fašiangového plesu bola odvysielaná aj v MsT a STV2.

Marec

◊ V rámci ľudových misií v našom meste navštívili misionári aj naše zariadenie. V kaplnke DD odslúžili slávnostnú sv. omšu. Po omši si posedeli, porozprávali sa a zaspievali spolu s našimi klientmi v spoločenskej miestnosti. Neopakovateľný duchovný zážitok ešte dlho ostal v našich mysliach.
◊ Z príležitosti MDŽ naše dobrovoľníčky pripravili s klientmi darčeky pre ženy v DD
◊ Organizátori výstavy tort, ktorá sa konala v našom meste, darovali tortu s vyobrazením Sv. Alžbety nášmu zariadeniu. Zároveň si posedeli s našimi klientmi pri ochutnávaní torty.
◊ 10 klientov a zamestnancov nášho domova sa zúčastnili mestskej kultúrnej akcie – hudobná kaviareň, kde sme sa dobre zabavili a zatancovali si.
◊ Klienti DD sa zúčastnili mestských osláv vynášania Moreny

Apríl

◊ Klienti DD spolu s dobrovoľníčkami pripravili veľkonočné ozdoby a vyzdobili zariadenie veľkonočnými obrázkami.
◊ Pred veľkonočnými sviatkami sa klienti zúčastnili spovede a sv. omše v DD

Máj

◊ Zorganizovali sme majáles pri harmonike a zároveň sme oslávili 80. narodeniny našej klientky Anny Kissovej.

Jún

◊ Naše zariadenie navštívili zamestnanci a klienti Domova dôchodcov z Maďarska – Abaújszántó, s ktorými sme nadviazali priateľstvo a partnerstvo.

Júl

◊ Absolvovali sme s našimi klientmi náš prvý spoločný výlet. Navštívili sme kaštieľ Budimír a DSS Kráľovce. Tento výlet sme zorganizovali spoločne s klientmi a zamestnancami DD Poproč.

August

◊ Na dvore DD pri altánku sme pripravili „guľáš párty“. Chutný guľáš uvarili naše kuchárky a naši klienti a zamestnanci si zatancovali pri veselej muzike s harmonikárom Petrom.

September

◊ Podľa tradície v našom DD sme pripravili odpustovú slávnosť, ktorá sa každoročne koná z príležitosti zriadenia a vysvätenia kaplnky Sedembolestnej P. Márie v DD. Slávnostnú omšu celebroval otec Tibor , hosťami slávnosti bol p. dekan, prednostka mesta a bývalá p. riaditeľka DD.

Október

◊ Z príležitosti Mesiaca úcty k starším sme zorganizovali hudobné popoludnie. Do tanca nám hral harmonikár Peter a peknými piesňami nás potešila spevácka skupina Živena.
◊ Na pozvanie nášho partnerského DD – Abaújszántó z Maďarska sme sa so 6 našimi klientmi zúčastnili kultúrneho podujatia Dáridó v ich zariadení.
Naši klienti sa zoznámili s klientmi maďarského zariadenia, spoločne sme si pozreli ich zariadenie, porozprávali sa a zabavili pri dobrej hudbe. Naši klienti sa cítili veľmi dobre, ocenili priateľské privítanie, pohostinnosť i vzťahy, ktoré tu nadviazali.

November

◊ Pri obelisku na dvore DD sme si spoločne spomenuli na všetkých našich klientov, ktorí nás t.r. opustili, zapálili sme im sviečky a pomodlili sa.
◊ Oslávili sme 90. narodeniny našej klientky Anny Lehockej. Slávnosť sa začala sv. omšou, našimi hosťami bol p. dekan, bývalá riaditeľka DD a zamestnanci. Našej oslávenkyni zaspievala spevácka skupina z klubu dôchodcov v Moldave n.B. Pohostenie pripravili deti a rodina oslávenkyne.
◊ na pozvanie riaditeľky MsKS sa naši klienti zúčastnili kultúrneho podujatia Biela nostalgia v kultúrnom dome.

December

◊ navštívil naše zariadenie Mikuláš
◊ navštívili nás žiaci základných škôl a ZUŠ, ktorí pre našich klientov pripravili krásne vianočné programy s básničkami, pesničkami a hrou na hudobné nástroje.
◊ Policajný zbor z Košíc zorganizoval v DD prednášku o doprave a cestnej premávke
◊ Na štedrý deň sa konala v zariadení štedrovečerná sv. omša. Počas vianočných sviatkov nás navštívili i koledníci.
◊ Rok 2011 sme ukončili Silvestrovskou zábavou pri hudbe.

Okrem uvedených akcií sme tohto roku prostredníctvom pracovníčok na dobrovoľníckej službe zapájali našich klientov do rôznych aktivít ako sú: hranie spoločenských hier, kariet, skladanie puzzle, kreslenie, loptové hry, cvičenia na posiľňovanie pamäte, prechádzky a i.
Každý týždeň sa v našom zariadení slúži sv. omša a modlí sa ruženec. Každé naše kultúrne podujatie s hudbou ukončí harmonikár Peter na izbe ležiacich, aby sme potešili hudbou a spevom aj tých našich klientov, ktorí sa už nemôžu zúčastniť na zábave.
Tohto roku sme uskutočnili poznávacie návštevy v zariadeniach sociálnych služieb: DD Poproč, DSS Kráľovce, DSS Rožňava, Idösek otthona Abaújszántó.

Riaditeľka DD

Kultúrna činnosť v DD:

        - oslavy jubilejných narodenín klientov

        - Valentínske posedenie

        - Fašiangová zábava

        - Oslavy MDŽ

        - Oslavy Veľkej noci, príprava veľkonočných ozdôb

        - Deň matiek – kultúrny program detí zo ZŠ, MŠ

        - Účasť na kultúrnych podujatiach organizovaných Mestom a MsKS / mestské oslavy úcty
         k starším, vynášanie Moreny, moldavské dni, hudobná kaviareň,.... /

        - Odpustovná slávnosť 15. septembra

        - Október – mesiac úcty k starším – vystúpenie speváckych skupín nášho mesta

        - Mikuláš v DD

        - Vianočné vystúpenia detí z MŠ, ZŠ, ZUŠ

        - Náboženské podujatia v DD /sv. omše, spovede.../

        - Silvestrovská zábava

        - Ergoterapia: zametanie dvora, odpratávanie snehu, starostlivosť o kvety a záhradku

        - Kultúrna činnosť v spoločenskej miestnosti: hranie spoločenských hier, kariet, skladanie puzzle,
         kreslenie, počúvanie hudby, sledovanie TV, slovné hry na posilňovanie pamäte, cvičenie,
         rozhovory, hry s loptou, čítanie

        - Prechádzky na dvore, v parku, v meste