Naše motto::: Úvod
:: História
:: Služby
:: Oznamy
:: Významné udalosti
:: Prijímanie občanov
:: Dokumenty
:: COVID-19
:: Verejné obstarávanie
:: Informácia o voľných pracovných miestach
:: Ochrana osobných údajov

Zverejňovanie dokumentov ZPS
:: Zmluvy
:: Objednavky
:: Faktúry

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Archív
:: Register zmluv - archiv


404137. vizited

Služby

Sluzby, Domov dochodcov, Moldava nad Bodvou

Služby v zariadení pre seniorov

Predmetom činnosti je poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení nesk. predpisov.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba

     a / fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV alebo

     b / fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje:

          - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
          - sociálne poradenstvo
          - ošetrovateľská starostlivosť
          - ubytovanie
          - stravovanie
          - upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
          - osobné vybavenie
          - utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí
          - zabezpečuje záujmová činnosť