Naše motto::: Úvod
:: História
:: Služby
:: Oznamy
:: Významné udalosti
:: Prijímanie občanov
:: Dokumenty
:: COVID-19
:: Verejné obstarávanie
:: Informácia o voľných pracovných miestach
:: Ochrana osobných údajov

Zverejňovanie dokumentov ZPS
:: Zmluvy
:: Objednavky
:: Faktúry

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Archív
:: Register zmluv - archiv


401980. vizited

Významné udalosti

vyznamne udalosti - dom dochodcov- Moldava nad Bodvou

    Rok 1999

         - zriadenie a vysvätenie kaplnky Sedembolestnej p.Márie, spoločenské posedenie so sponzormi dňa: 29.12.1999


    Rok 2000

         - príprava a vyhotovenie projektu zameraného na rozšírenie zariadenia a zvýšenia kapacity o 10 lôžok
         - oslava miléniuma slávnostnou svätou omšou
         - družobný styk s DD Poproč - priateľské posedenie
         - návšteva Jasovskej jaskyne
         - predstavenie detského divadla v DD "Červená čiapočka"


    Rok 2001

         - začiatok realizácie výstavby nových priestorov, názov projektu - "Stavebné úpravy ubytovacích priestorov pre plošné rozšírenie kapacít"
         - návšteva cirkevného spoločenstva "Légio Márie" z Rakúska
         - spoločný výlet s občanmi DD Poproč, návšteva kaštieľa v Betliari
         - návšteva DD Rožňava
         - zabezpečenie investícií, získanie dopravného prostriedku - osobný automobil škoda FABIA
         - ukončenie stavebných prác, nákup vnútorného vybavenia nových priestorov
        - zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom ADOS- u M+M s.r.o. Rozhanovce, nakoľko mesto Moldava nad Bodvou patrí do okresu Košice - okolie

    Rok 2002

         - 25.01.2002 vysvätenie nových priestorov a slávnostné odovzdanie do užívania
         - zvýšenie kapacity zariadenia sociálnej pomoci na 40 lôžok
         - zmena zriaďovateľa - podľa zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, Domov dôchodcov Hlavná 87, Moldava nad Bodvou prechádza dňom 01.07.2002 z Krajského úradu Košice do samosprávnej pôsobnosti mesta Moldava nad Bodvou
         - 01.12.2002 oslava 10. výročia založenia Domova dôchodcov
         - usporiadanie výstavy ručných prác našich klientov

    Rok 2003

         - družobný styk so zariadením sociálnej pomoci z mesta Encs z Maďarskej republiky návšteva klientov a zamestnancov, príprava kultúrneho programu
         - výstavba garáže
         - natáčanie dvojdielneho filmu skutočného života v zariadení s názvom "Való világ"

    Rok 2004

         - príprava projektu na zrealizovanie nového Domova dôchodcov "BLANKYT"
         - konferencia s medzinárodnou účasťou v meste Kéked - MR, odbornú prednášku predniesla riaditeľka DD Moldava n/ Bodvou na tému : sociálna starostlivosť v SR
         - oslavy zlatých svadieb manželov Máteových a Vidaišovčch
         - slávnostná rozlúčka s otcom Deziderom, ktorý pravidelne mesačne vykonával v našej kaplnke bohoslužby
         - usporiadanie výstavy starých fotografií zo života našich klientov všetky akcie sú zdokumentované fotografiami

    Rok 2005

         - kultúrna akcia zamestnancov "návšteva bardejovských kúpeľov
         - výstava zameraná na "Dávne časy našich starých materí" spojená s kultúrnym programom
         - stavebná investícia - pokládka dlažby dvora v zariadení sociálnej pomoci
         - pobyt v ?R - TISŇOV 2005

    Rok 2006

         - slávnostné odovzdanie dreveného "Obelisku a letohrádku", ktorý bol financovaný so sponzorských príspevkov a finančnej dotácie KSK
         - kultúrna akcia speváckeho zboru z MR, pod vedením ľudovej speváčky Mariky Ujváriovej
         - Oslavy "Moldavské dni" - pravidelná príprava plnenej kapusty zamestnancami DD
         - Jubilejné oslavy klientov a zamestnancov    Rok 2007

         - Jubilejný rok Svätej Alžbety, kde si naše zariadenie prepožičalo meno Svätice "Domov dôchodcov Svätej Alžbety v Moldave nad Bodvou" za účasti J. Exc. Alojza Tkáča arcibiskupa - metropolitu a J. Em. Peter kardinál Erdő, prímas, arcibiskup, predseda CCEE, primátora, poslancov, kňazov blízkych farností a občanov Mesta Moldava nad Bodvou, dňa 19.11.2007
         - príprava a realizácia výstavby výtahu    Rok 2008

         - odovzdanie výstavby výtahu -január 2008
         - životné jubileá občanov a zamestnancov
         - Rozlúčka s pánom kaplánom Martinom Novotným a privítanie nového kaplána Edvina Bergera
         - úprava pracovného prostredia - výmena okien na budove DD Sv. Alžbety

    Rok 2009

         - II. Fáza – pokračovanie vo výmene okien a dverí kuchyne zariadenia
         - zabezpečený prenos kamerového signálu z priestoru katolíckeho kostola do zariadenia
         - vysviacka kamerového signalu
         - vyhotovená internetová stránka DD Svätej Alžbety
         - príprava projektu rekonštrukcie zariadenia pre seniorov
         - oslava životných jubileí: 90 rokov Alžbeta Lacková a Katarína Brašková
         - kultúrny život seniorov
         - vianočný koncert

    Rok 2010

         - Oslava životných jubileí
         - Výmena ústredného kúrenia v kuchyni DD
         - Zakúpenie strojového zariadenia do kuchyne, masážnej postele, zdvíhacieho zariadenia
         - Rozlúčka s riaditeľkou DD p. Annou Dankovou z príležitosti jej odchodu do dôchodku
         - Silvestrovská zábava

    Rok 2011

         - fašiangový maškarný ples
         - ľudové misie v meste – sv. omša s posedenie s misionármi v DD
         - účasť klientov na rôznych kultúrnych podujatiach mesta
         - nadviazanie spolupráce s domovom pre starších z Maďarska – Abaújszántó – vzájomná návšteva            klientov a zamestnancov v oboch zariadeniach
         - spoločný výlet klientov a zamestnancov s DD Poproč v kaštieli Budimír a DSS Kráľovce
         - zavedenie poplachového zariadenia do DD
         - nákup 6 polohovateľných postelí a stolíkov do DD
        - organizovanie kultúrnych podujatí k rôznym príležitostiam, oslavy jubileí klientov – 80. a 90.rokov
     - dobrovoľnícka práca v DD zameraná na zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb,            zlepšenie kultúrno-spoločenskej činnosti, rozšírenie voľnočasových aktivít, aktivizáciu klientov
         - pravidelné týždenné sv. omše a ruženec v DD


    Rok 2012

         - fašiangová zábava s maskami
         - majáles
         - výlet autobusom k prameňu Sv. Ladislava v Debradi
         - Moldavské dni: ocenenie nášho klienta Mgr.Th. Zoltána Gyüreho Cenou mesta
         - Júl - november: rekonštrukcia zariadenia, ktorá sa týkala najmä týchto stavebných úprav:
            Zriadenie nových hygienických zariadení
            Zriadenie ventilácie na zabezpečenie vetrania v kúpeľniach
            Zriadenie dorozumievacieho a signalizačného zariadenia sestra-pacient
            Výmena podláh
            Výmena strešnej krytiny vrátane izolácie, okapov, zvodov
            Vybudovanie sedlovej strechy nad strednou časťou objektu
            Presvetlenie chodby svetlovodmi namiesto svetlíkov
            Výmena horizontálnych zábradlí za nové vertikálne
            Výmena 4 sklobetónových okien za plastové
            Vymaľovanie vnútorných priestorov zariadenia
         - 12.12.2012 – oslavy 20. výročia otvorenia Domova dôchodcov
         - Vianočné posedenie pri hudbe
         Počas 10 mesiacov v roku 2012 pracovali v ZPS štyria dobrovoľníci. Dobrovoľnícka práca bola
           zameraná na kultúrno-spoločenskú činnosť, aktivizáciu klientov a pomoc pri
           zabezpečení bezpečnosti - dohľad na klientov počas rekonštrukčných prác.

    Rok 2013

• Kultúrno-spoločenské podujatia:
         - cyklus prednášok: Odkaz Biblie – prednáša Mgr.Th. Zoltán Gyüre
         - fašiangový maškarný ples, majáles, oslavy okrúhlych narodenín našich klientov (90 rokov), oslavy
       okrúhlych narodenín zamestnancov (50 rokov), guľáš párty v altánku, odpustová slávnosť
        Sedembolestnej P. Márie v zariadení, návšteva Mikuláša, Silvestrovská zábava
         -účasť klientov na rôznych kultúrnych podujatiach mesta
         - návšteva klientov a zamestnancov z domova pre starších z Maďarska – Abaújszántó v našom zariadení
         - Celodenný výlet – Jasov
• Rekonštrukcia práčovne
• dobrovoľnícka práca v ZPS zameraná na zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb

    Rok 2014

• Kultúrno-spoločenské podujatia:
         - cyklus prednášok: odkaz Biblie l x mes
         - rozprávkové popoludnie l x mes.
         - fašiangová zábava, majáles, oslavy jubilantov, guľáš párty, vystúpenie Živeny, žiakov ZŠ, odpustová slávnosť, Silvestrovská zábava
         - celodenný výlet: Štós kúpele
         - vyhotovenie novej brány s elektronickým otváraním a kamerovým systémom
         - nákup zariadenia: polohovateľné postele, nočné stolíky, stoličky, pračka, priemyselný odsávač pary
         - dobrovoľnícka práca , aktivačná činnosť – zameraná na skvalitnenie sociálnych služieb , výpomoc ošetrovateľskému úseku.