Naše motto::: Úvod
:: História
:: Služby
:: Oznamy
:: Významné udalosti
:: Prijímanie občanov
:: Dokumenty
:: COVID-19
:: Verejné obstarávanie
:: Informácia o voľných pracovných miestach
:: Ochrana osobných údajov

Zverejňovanie dokumentov ZPS
:: Zmluvy
:: Objednavky
:: Faktúry

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Archív
:: Register zmluv - archiv


401976. vizited

História

Historia, Domov dochodcov, Moldava nad Bodvou

História

     Podľa ustanovenia zákona SNR č. 543/90 Zb. z. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MPSV SSR č. 151/88 Zb. z. v znení neskorších predpisov, podľa § 130, zriadil Okresný úrad Košice - vidiek dňa 01.12.1992 Zariadenie opatrovateľskej služby na dlhodobý pobyt starých občanov, bez právnej subjektivity, ako príspevková organizáciu so svojím rozpočtom, ktorá bola súčasťou rozpočtu Obvodného úradu Moldava nad Bodvou. Kapacita zariadenia bola 21 miest. Štatutárnym orgánom zariadenia bol prednosta Obvodného úradu Moldava nad Bodvou. Zariadenie opatrovateľskej služby viedla vedúca zariadenia na základe výberového konania Anna Danková. Zariadenie opatrovateľskej služby na dlhodobý pobyt starých občanov bolo určené na bývanie občanov odkázaných na poskytovanie opatrovateľskej služby a tých starých občanov, u ktorých možno odôvodnene predpoklada, že ju budú potrebovať so zreteľom na postupné strácanie sebestačnosti a zhoršovanie zdravotného stavu.

    V súlade s ustanovením § 7, ods. 2, písm. f, zákona SNR č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy, § 28,29, ods. 1, zák. SNR č. 380/1992 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia a § 91, vyhlášky MZSV SSR č. 157/1988 Zb. v zneny neskorších predpisov zriadili dňom 01.10.1994 na dobu neurčitú Domov dôchodcov v Moldave nad Bodvou s celoročným pobytom, bez právnej subjektivity v správe Obvodného úradu Moldava nad Bodvou, s celkovou kapacitou umiestnených 30 dôchodcov. Zariadenie sociálnej starostlivosti viedla vedúca zariadenia, ktorá bola za činnosť zariadenia zodpovedná prednostovi Obvodného úradu v Moldave nad Bodvou. Predmetom činnosti je poskytovanie komplexnej sociálnej, zdravotníckej starostlivosti, ubytovania a stravovania.

    Okresný úrad Košice - okolie, Hroncova 13 v zmysle čl. XVIII. - §27 ods. 2 písmeno b/ zákona NR SR č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bol novelizovaný zákon NR SR č. 543/1990 Z. z. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení neskorších predpisov, zriadil s účinnosťou od 24.07.1996 na dobu neurčitú Zariadenie opatrovateľskej služby pre starých občanov v Moldave nad Bodvou. Štatutárnym zástupcom ZOS bola vedúca menovaná prednostom Okresného úradu Košice - okolie na návrh vedúceho odboru sociálnych vecí.

    Krajský úrad v Košiciach v zmysle § 67 písm. e/ zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci a zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v platnom znení, zriadil od 01.07.1998 na dobu neurčitú Domov dôchodcov v Moldave nad Bodvou, ako samostatnú rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou, s celoročným pobytom a s celkovou kapacitou umiestnených 30 dôchodcov. Štatutárnym zástupcom zariadenia sociálnej pomoci bola vymenovaná do funkcie riaditeľky rozpočtovej organizácie Anna Danková. Dňa 17.11.2007 si zariadenie sociálnej pomoci prepožičalo meno Svätice - Domov dôchodcov Svätej Alžbety.

    Od 1.1.2012 sa zmenil názov domova dôchodcov na : Zariadenie pre seniorov – Domov Sv. Alžbety.