Naše motto::: Úvod
:: História
:: Služby
:: Oznamy
:: Významné udalosti
:: Prijímanie občanov
:: Dokumenty
:: COVID-19
:: Verejné obstarávanie
:: Informácia o voľných pracovných miestach
:: Ochrana osobných údajov

Zverejňovanie dokumentov ZPS
:: Zmluvy
:: Objednavky
:: Faktúry

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Archív
:: Register zmluv - archiv


404133. vizited

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Keďže bezpečnosť osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé, zverejňujeme

Zásady ochrany osobných údajov
v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a podľa ust. § 19 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

 • Vaše osobné údaje spracúva Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety, Hlavná 87, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 312 69 141 (ďalej len "prevádzkovateľ").
 • Účelmi spracúvania osobných údajov: sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (zamestnancov, prijímateľov, čakateľov, uchádzačov o zamestnanie, sťažovateľov, návštev a podobne) v našich informačných systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)

 

 • Ako dotknuté  osoby, o ktorých spracovávame osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely si môžete uplatniť nasledujúce práva:
 • Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našim zariadením.

 • Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

 • Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli
 • odvoláte svoj súhlas
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet
 • Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti            vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať     a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak

 •  nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť
 •  spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili
 • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi
 • Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (ak je to technicky možné) a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

 • Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

 • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci
 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu
 • vytvárania zákazníckeho profilu

môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na našu mailovú adresu: zodpovednaosobazpsmoldava@gmail.com alebo číslo: 055/4603637 alebo sa obráťte na našu zodpovednú osobu: Eva Tóth Župčanová

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa

Identifikačné údaje

 

Obchodné meno/
Meno a priezvisko

IČO

Adresa
Sídlo

E-mail

Telefón

Prevádzkovateľ

Zariadenie pre seniorov – Domov Sv. Alžbety

312
69
141

Hlavná 87, 04501  Moldava nad Bodvou

ddmoldava@stonline.sk

0554603637

Zástupca prevádzkovateľa

Mgr. Antónia Sopková

 

 

ddmoldava@stonline.sk

0908563920

Zodpovedná osoba

Eva Tóth Župčanová

 

 

zodpovednaosobazpsmoldava@gmail.com

0554603637

Informačné systémy, účely a právne základy spracúvania osobných údajov

 • IS  Mzdová a personálna agenda

Účel spracúvania osobných údajov

Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov, vedenie personálnej a mzdovej agendy

Právny základ

 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
 • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce
 • Zákon č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov
 • Ústava Slovenskej republiky
 • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
 • Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
 • Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
 • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
 • Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení
 • Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení
 • Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene                   a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnaní v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
 • Nariadenie Rady (EHS) č. 1612/68 o slobode pohybu pracovníkov v rámci spoločenstva
 • Nariadenia Rady (EHS) č. 311/76 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov
 • Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a                o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene                             a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • §31 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z.
 • Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
 • Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
 • § 13 ods. 1 písm. f zákona č. 18 /2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategórie príjemcov

 • Súd, orgány činné v trestnom konaní (Zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok Zákon 444/2015 Z.z. ktorým sa mení                a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony)
 • Daňový úrad (Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov)
 • Sociálna poisťovňa (Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení                       a               o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
 • Zdravotné poisťovne (Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z.                                       o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
 • Doplnkové dôchodkové sporiteľne (Zákon č. 650/2004 Z. z.                     o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
 • Dôchodkové správcovské spoločnosti (Zákon č. 461/2003 Z. z.                     o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene                      a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (Zákon č. 5/2004 Z. z.               o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 53/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 • Zástupcovia zamestnancov (Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce)
 • Exekútor (Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch                   a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
 • Orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce) (Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, Zákon 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých v znení neskorších predpisov, Zákon č. 355/2007 Z. z.)
 • Iný oprávnený subjekt (Všeobecne záväzný právny predpis                      v zmysle § 10 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.)
 • BOZP (Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 • PZS (Zákon č. 204/2014 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia                        a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Prevádzkovateľ vymaže osobné údaje dotknutých osôb spracúvané                    na uvedený účel po uplynutí štandardnej dĺžky uchovávania osobných údajov, ktorá je na nevyhnutnú dobu pre uvedený účel


2. IS Evidencia odoslanej a došlej pošty

Účel spracúvania osobných údajov

Evidencia prijatej a odoslanej pošty.

Právny základ

 • Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
 • § 13 ods. 1 písm. f zákona č. 18 /2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje tretím osobám

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Prevádzkovateľ vymaže osobné údaje dotknutých osôb spracúvané                      na uvedený účel po uplynutí štandardnej dĺžky uchovávania osobných údajov, ktorá je na nevyhnutnú dobu pre uvedený účel.


3. IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie

Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané pre písomnosti priamo súvisiace                            s evidenciou uchádzačov o zamestnanie.

Právny základ

 • § 13 ods. 1 písm. a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • § 13 ods. 1 písm. f zákona č. 18 /2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje tretím osobám.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Prevádzkovateľ vymaže osobné údaje dotknutých osôb spracúvané                       na uvedený účel po uplynutí štandardnej dĺžky uchovávania osobných údajov, ktorá je na nevyhnutnú dobu pre uvedený účel

4. IS Ekonomická a účtovná agenda

Účel spracúvania osobných údajov

Spracovanie účtovných dokladov a agendy spojenej s jej spracovaním.

Právny základ

 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • § 13 ods. 1 písm. f zákona č. 18 /2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategórie príjemcov

Zriaďovateľ

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Prevádzkovateľ vymaže osobné údaje dotknutých osôb spracúvané                 na uvedený účel po uplynutí štandardnej dĺžky uchovávania osobných údajov, ktorá je na nevyhnutnú dobu pre uvedený účel

5. IS Evidencia zmlúv

Účel spracúvania osobných údajov

Evidencia zmlúv

Právny základ

 • Ústava Slovenskej republiky, Občiansky zákonník, Obchodný

zákonník a  súvisiace právne predpisy

 • §13 ods.1 písm. b zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
 • §13 ods. 1 písm. f zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Prevádzkovateľ vymaže osobné údaje dotknutých osôb spracúvané                 na uvedený účel po uplynutí štandardnej dĺžky uchovávania osobných údajov, ktorá je na nevyhnutnú dobu pre uvedený účel

6. IS Evidencia čakateľov na poskytovanie sociálnej služby

Účel spracúvania osobných údajov

Evidencie čakateľov na poskytovanie sociálnej služby.

Právny základ

 • § 10 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov
 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene               a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
 • § 13 ods. 1 písm. f zákona č. 18 /2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje tretím osobám.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Prevádzkovateľ vymaže osobné údaje dotknutých osôb spracúvané                                     na uvedený účel po uplynutí štandardnej dĺžky uchovávania osobných údajov, ktorá je na nevyhnutnú dobu pre uvedený účel.

7. IS Evidencia prijímateľov sociálnej služby

Účel spracúvania osobných údajov

Evidencia prijímateľov sociálnej služby

Právny základ

 • §13 ods.1 písm. b zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
 • § 13 ods. 1 písm. f zákona č. 18 /2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • § 94c zákon č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

Kategórie príjemcov

Sociálna  poisťovňa,  Zdravotné  poisťovne,  Súdne  orgány, Exekútorské  orgány,  Banky,  Úrad  práce,  sociálnych  vecí a  rodiny,  Notársky  úrad,  Pohrebné  firmy,  Slovenská pošta, Mestský  úrad,  Obecný  úrad,  polícia,  iné  oprávnené  subjekty. (iné zariadenie soc. služieb – pri premiestnení prijímateľa soc. služby)

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Prevádzkovateľ vymaže osobné údaje dotknutých osôb spracúvané                   na uvedený účel po uplynutí štandardnej dĺžky uchovávania osobných údajov, ktorá je na nevyhnutnú dobu pre uvedený účel.

8. IS Správa registratúry

Účel spracúvania osobných údajov

Úkony spojené so správou registratúry: organizovanie, manipulácia so záznamami a spismi (prijímanie, triedenie, evidovanie, obeh, tvorba, vybavovanie, odosielanie záznamov a ukladanie, ochrana a vyraďovanie spisov)

Právny základ

 • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
 • § 13 ods. 1 písm. f zákona č. 18 /2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Prevádzkovateľ vymaže osobné údaje dotknutých osôb spracúvané na uvedený účel po uplynutí štandardnej dĺžky uchovávania osobných údajov, ktorá je na nevyhnutnú dobu pre uvedený účel.

9. IS Evidencia návštev v ZPS

Účel spracúvania osobných údajov

Identifikácia fyzickej osoby pri jej jednorazovom vstupe, evidencia pohybu osôb, ochrana majetku a osôb.

Právny základ

 • Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia o ochrane osobných údajov
 • § 13 ods. 1 písm. f zákona č. 18 /2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje tretím osobám.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Prevádzkovateľ vymaže osobné údaje dotknutých osôb spracúvané                            na uvedený účel po uplynutí štandardnej dĺžky uchovávania osobných údajov, ktorá je na nevyhnutnú dobu pre uvedený účel.


10. IS Fotografie

Účel spracúvania osobných údajov

Databáza fotografií – propagácia prevádzkovateľa, zverejňovanie informácií o podujatiach, aktivitách so zámerom budovať jeho dobré meno

Právny základ

 • Súhlas dotknutej osoby
 • § 13 ods. 1 písm. f zákona č. 18 /2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje tretím osobám.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Prevádzkovateľ vymaže osobné údaje dotknutých osôb spracúvané                  na uvedený účel po uplynutí štandardnej dĺžky uchovávania osobných údajov, ktorá je na nevyhnutnú dobu pre uvedený účel.


11. IS Evidencia sťažností

Účel spracúvania osobných údajov

Vybavovanie sťažností v súlade so zákonom o sťažnostiach, a to vykonávanie postupov pri ich podávaní, evidovaní, prijímaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažností alebo prekontrolovania sťažností.

Právny základ

 • Ústava Slovenskej republiky
 • Zákon č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z.z.

Kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Prevádzkovateľ vymaže osobné údaje dotknutých osôb spracúvané                  na uvedený účel po uplynutí štandardnej dĺžky uchovávania osobných údajov, ktorá je na nevyhnutnú dobu pre uvedený účel.

12. Evidencia uchádzačov o zamestnanie z ÚPSVaR vykonávajúcich činnosť v ZPS v rámci národných projektov

Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané pre písomnosti priamo súvisiace                 s evidenciou uchádzačov o zamestnanie z ÚPSVaR vykonávajúcich činnosť v ZPS v rámci národných projektov

Právny základ

Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Prevádzkovateľ vymaže osobné údaje dotknutých osôb spracúvané na uvedený účel po uplynutí štandardnej dĺžky uchovávania osobných údajov, ktorá je na nevyhnutnú dobu pre uvedený účel.

13. IS Kamerový systém monitorujúci priestory prístupné verejnosti

Účel spracúvania osobných údajov

Monitorovanie priestorov prístupných verejnosti, evidencia pohybu osôb z dôvodu ochrany majetku a zdravia

Právny základ

• Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia         o ochrane osobných údajov
?§13 ods. 1 písm. f zákona č. 18 /2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Prevádzkovateľ vymaže osobné údaje dotknutých osôb spracúvané                na uvedený účel po uplynutí štandardnej dĺžky uchovávania osobných údajov, ktorá je na nevyhnutnú dobu pre uvedený účel.