Naše motto::: Úvod
:: História
:: Služby
:: Oznamy
:: Významné udalosti
:: Prijímanie občanov
:: Dokumenty
:: COVID-19
:: Verejné obstarávanie
:: Informácia o voľných pracovných miestach
:: Ochrana osobných údajov

Zverejňovanie dokumentov ZPS
:: Zmluvy
:: Objednavky
:: Faktúry

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Archív
:: Register zmluv - archiv


383998. vizited

Informacia miesta

Untitled Document

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety v Moldave nad Bodvou v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: SOCIÁLNY PRACOVNÍK

Miesto výkonu práce: Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety, Hlavná č. 87, 045 01 Moldava nad Bodvou

Predpokladaní termín nástupu: 11.10.2021

Druh pracovného pomeru:

  • hlavný pracovný pomer na dobu určitú jeden rok (po získaní praxe a skúseností možnosť uzatvoriť pracovný pomer na dobu neurčitú).

Požadované kvalifikačné predpoklady:

  • VŠ II. stupňa, odbor sociálna práca
  • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme - § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Platové podmienky:

  • v zmysíe_zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov Funkčný plat bude stanovený na základe splnenia kvalifikačných predpokladov a odpracovaných rokov.

Náplň práce:

  • spracovanie agendy prijímateľov sociálnej služby,
  • spracovanie individuálnych plánov rozvoja osobnosti a ich realizácia.
  • poskytovanie základného sociálneho poradenstva, uplatňovanie a ochrana práv prijímateľov,
  • organizovanie aktivít pre prijímateľov sociálnych služieb,
  • spracovanie interných predpisov v oblasti plnenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby.

Výberové kritéria:

  • znalosť legislatívy v oblasti sociálnych služieb,
  • organizačné a komunikačné schopnosti, schopnosť tímovej práce,
  • schopnosť empatie a zvládania záťažových situácií,
  • presnosť a dôslednosť pri plnení pracovných úloh,
  • aktívne ovládanie práce na PC - MC Office, Internet,
  • znalosť maďarského jazyka výhodou,
  • odborná prax v oblasti poskytovania sociálnych služieb výhodou. ,

Požadované dokumenty:

  • profesijný životopis v štruktúrovanej forme so zameraním na pracovné skúsenosti, originál podpísaný uchádzačom,
  • úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.
  • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a o bezúhonnosti.
  • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti.

Poznámka:

  • Na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. je potrebné pred uzavretím pracovného pomeru predložiť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
  • Zaslaním žiadosti o účasť na výberovom konaní dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z.

Informácie pre záujemcu:

  • Svoju žiadosť spolu s ďalšími prílohami doručte v zalepenej obálke s nápisom „Výberové konanie - sociálny pracovník - NEOTVÁRAŤ!" poštou na adresu: ZPS - Domov Sv. Alžbety, hlavná 87. 045 01 Moldava nad Bodvou alebo osobne do ZPS najneskôr do 06.10.2021. do 11:00 hoď.
  • Na posúdenie dodržania lehoty na podanie prihlášky je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti o účasť na výberovom konaní (nie potvrdenie pošty, že záujemca svoju žiadosť odoslal). Žiadosti doručené po stanovenom termíne alebo neúplné žiadosti nemusia byť zaradené do výberového konania.
  • Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom. O termíne, mieste a forme výberového konania budú uchádzači informovaní emailom.

Mgr. Antónia Sopková
riaditeľka ZPS

V Moldave nad Bodvou, dňa 22.09.2021