Naše motto::: Úvod
:: História
:: Služby
:: Oznamy
:: Významné udalosti
:: Prijímanie občanov
:: Dokumenty
:: COVID-19
:: Verejné obstarávanie
:: Informácia o voľných pracovných miestach
:: Ochrana osobných údajov

Zverejňovanie dokumentov ZPS
:: Zmluvy
:: Objednavky
:: Faktúry

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Archív
:: Register zmluv - archiv


384025. vizited

Informacia miesta

Untitled Document

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety v Moldave nad Bodvou oznamuje jedno voľné pracovné miesto na pozíciu: opatrovateľ/ka v zariadení sociálnych služieb

Miesto výkonu práce: Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety, Hlavná č. 87, 045 01 Moldava nad Bodvou

Predpokladaní termín nástupu: 01.10.2019
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu určitú v nepretržitej prevádzke

Požadované kvalifikačné predpoklady:

  • stredné odborné vzdelanie zamerané na opatrovanie alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti
  • nižšie stredné odborné vzdelanie zamerané na opatrovanie alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti
  • akreditovyný kurz opatrovania v rozsahu najmenej 220 hodín

Ďalšie predpoklady:

  • zdravotná spôsobilosť
  • bezúhonnosť
  • odborné vedomosti a praktické opatrovateľské zručnosti v starostlivosti o seniorov sú vítané
  • pozitívny a empatický prístup k seniorom
Platová podmienky: sú určené podľa zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo v ýkone práce vo v erejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov v minimálnej výške 520.00 €.

Požadované dokumenty:

  • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
  • štruktúrovaný životopis
  • doklad o dosiahnutom vzdelaní, absolvovaní kurzu
  • súhlas so spracovaným osobných údajov v súlade so zákonom NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 GDPR.

Žiadosť a ostatné požadované dokumenty môže uchádzač doručiť osobne alebo poštou na adresu: Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety. Hlavná č.87, 045 01 Moldava nad Bodvou najneskôr do 24.09.2019. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada. Posúdenie vhodnosti uchádzačov sa uskutoční formou osobného pohovoru dňa 25.09.2019 na ktorí budú uchádzači pozvaní telefonicky, príp. e-mailom.

Kontakt: email - ddmoldava@stonline.sk
tel. číslo - 055/4603637

 

V Moldave nad Bodvou, dňa 6.09.2019