Naše motto::: Úvod
:: História
:: Služby
:: Oznamy
:: Významné udalosti
:: Prijímanie občanov
:: Dokumenty
:: COVID-19
:: Verejné obstarávanie
:: Informácia o voľných pracovných miestach
:: Ochrana osobných údajov

Zverejňovanie dokumentov ZPS
:: Zmluvy
:: Objednavky
:: Faktúry

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Archív
:: Register zmluv - archiv


374981. vizited

Informacia miesta

Untitled Document

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety v Moldave nad Bodvou oznamuje jedno voľné pracovné miesto na pozíciu: opatrovateľ/ka v zariadení sociálnych služieb

Miesto výkonu práce: Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety, Hlavná č. 87, 045 01 Moldava nad Bodvou

Predpokladaní termín nástupu: 01.08.2021

Druh pracovného pomeru:

  • na dobu určitú 1 rok
Požadované kvalifikačné predpoklady:

  • stredné odborné vzdelanie alebo nižšie stredné vzdelanie zamerané na opatrovanie alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo stredné vzdelanie a akreditovaný kurz opatrovania v rozsahu najmenej 220 hodín.

Ďalšie predpoklady:

  • zdravotná spôsobilosť
  • bezúhonnosť
  • odborné vedomosti a praktické opatrovateľské zručnosti v starostlivosti o seniorov sú vítané
  • pozitívny a empatický prístup k seniorom

Platové podmienky:

  sú určené podľa zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov minimálne vo výške minimálnej mzdy.

Požadované dokumenty:

  • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
  • štruktúrovaný životopis
  • doklad o dosiahnutom vzdelaní, absolvovaní kurzu

Poznámka:

  • Zaslaním žiadosti dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EU) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z.
  • Na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. je potrebnépred uzavretím pracovného pomeru predložiť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť a ostatné požadované dokument) môže uchádzač doručiť osobne alebo poštou na adresu: Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety. Hlavná č.87. 045 01 Moldava nad Bodvou najneskôr do 26.07.2021. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada. Posúdenie vhodnosti uchádzačov sa uskutoční formou osobného pohovoru, na ktorý budú uchádzači po splnení stanoveným kritérií pozvaní telefonicky, príp. e-mailom.

Kontakt: email - ddmoldava@stonline.sk
tel. číslo - 055/4603637

 

V Moldave nad Bodvou, dňa 7.07.2021